Vse kar morate vedeti o šolanju na domu


Vse kar morate vedeti o šolanju na domu

Rok za obvestilo šole o šolanju na domu, izpite in popravne izpite. Šola v naravi, NPZ-ji, plavalni in kolesarski tečaj. Izposoja učbenikov, gradiva in opravljanje izpitov.

 1. Starši morajo šolo, v katero je otrok vpisan, najkasneje do začetka šolskega leta pisno obvestiti o izobraževanju otroka na domu. Obvestilo, ki ga lahko pridobite tukaj, mora vsebovati:
  1. ime in priimek otroka,
  2. kraj, kjer bo izobraževanje potekalo,
  3. ime in priimek oseb(e), ki bo(do) otroka poučevala(e).

 2. Starši o izobraževanju na domu šolo obvestijo za vsako šolsko leto posebej. Osnovna šola vodi dokumentacijo o izobraževanju učenca na domu.

 3. Preverjanja znanja za učence, ki se izobražujejo na domu, potekajo v prvem roku v času od zaključka prvomajskih počitnic do konca drugega ocenjevalnega obdobja, ter v drugem roku v desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta. Roki so določeni s šolskim koledarjem, pravilnik in navodila ministra. Šola starše učenca, ki se izobražuje na domu, sproti obvešča o rokih in načinu izvedbe ocenjevanja znanja učenca.

 4. Učenec izpite opravlja pred izpitno komisijo, ki jo imenuje ravnatelj šole. Izpitna komisija ima predsednika in dva člana, praviloma izmed učiteljev šole, v posameznih primerih pa lahko za člana komisije imenuje tudi učitelja druge šole.

 5. Izpiti so pisni in ustni ali samo ustni. Pisni in ustni izpit se opravlja pri slovenščini (in italijanščini oziroma madžarščini), tujem jeziku in matematiki. Pri drugih predmetih je izpit samo ustni.
  1. Pisni del izpita traja praviloma 45 minut, vendar največ 60 minut.
  2. Ustni del pa lahko traja največ 30 minut.

 6. Teme, naloge in vprašanja za izpit, ki so v skladu z učnim načrtom predmeta, določi izpitna komisija pred začetkom opravljanja izpita. Izpitna komisija učenca oceni in z oceno seznani neposredno po ustnem izpitu.
  Predmeti preverjanja znanja so:
  1. Od 1. do 3. razreda se preverja znanje iz maternega jezika in matematike.
  2. Od 4. do 6. razreda se preverja znanje iz maternega jezika, matematike in prvega tujega jezika.
  3. Od 7. do 9. razreda se preverja znanje iz naslednjih obveznih predmetov: slovenskega jezika (in italijanskega oziroma madžarskega jezika na narodno mešanih območjih), matematike, tujega jezika, zgodovine, državljanske vzgoje in etike, športne vzgoje, vsaj enega naravoslovnega in enega družboslovnega predmeta in vsaj enega predmeta s področja umetnosti.

 7. Če učenec ne doseže standarda znanja za posamezni razred, ima pravico do ponovnega preverjanja znanja pred pričetkom naslednjega šolskega leta. Če učenec ponovnega preverjanja znanja ne opravi uspešno, mora v naslednjem šolskem letu nadaljevati osnovnošolsko izobraževanje v javni ali zasebni osnovni šoli. Če učenec 9. razreda ponovnega preverjanja ne upravi uspešno, lahko 9. razred ponavlja ali opravlja popravni izpit.

 8. Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je obvezno v 6. in 9. razredu. Odpisane NPZ-je in ostale informacije v zvezi z njimi lahko najdete v priročniku NPZ (prenesla se bo pdf datoteka) in na spletni strani  RIC.
  Predmeti NPZ-jev so
  :
  1. V 6. razredu iz maternega jezika, matematike in prvega tujega jezika.
  2. V 9. razredu iz maternega jezika (ali italijanskega oziroma madžarskega jezika na narodno mešanih območjih) matematike in tretjega predmeta, ki je eden izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda. 

 9. Učenci, ki se izobražujejo na domu, imajo pravico do izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada. Glede možnosti izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada šola do začetka šolskega leta obvesti starše učencev, ki se izobražujejo na domu. Izposoja poteka na enak način kot za ostale učence.

 10. Plavalne vsebine, s tem pa tudi plavalni tečaj, so del programa veljavnega učnega načrta, katerega izvedbo za učence, ki se izobražujejo na domu, v skladu z odločitvijo za izobraževanje na domu, poskrbijo starši. Šola plavalnega tečaja za učence, ki se izobražujejo na domu, ne zagotavlja.

 11. Učenci, ki se izobražujejo na domu lahko na šoli, na katero so vpisani, opravljajo teoretični in praktični del kolesarskega izpita. Posameznih vsebin, ki se nanašajo na pripravo za kolesarski izpit, šola tem učencem ne zagotavlja. Ob koncu pouka šola učencem, ki so opravili kolesarski izpit, izda javno listino – kolesarska izkaznica.

 12. Kakšne so pravice učencev do šole v naravi ni mogoče razbrati iz zakonodaje, zato predlagamo, da v zvezi s tem kontaktirate šolo, v katero je učenec vpisan.

OBVEZNOSTI ŠOLE:

Šola starše in učenca (e) seznani z učnimi gradivi, ki so pomembna za usvajanje učnega gradiva. Vendar šola ni dolžna kopirati učnih gradiv in izdelkov, ki nastajajo pri pouku in jih pošiljati učencu, ki se izobražuje na domu. Učenec ima pravico do učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada. Šola učenca seznani z datumi in komisijo za izpite, na katerih se preverja znanje. Šola se mora držati zakonsko določenih obveznosti, zato ne more otroka ocenjevati iz več predmetov kot je določeno v zakonu. Včasih to želijo nekateri starši, vendar se moramo zavedati, da je zakonodajalec s temi odločbami zaščitil učenca pred preveliko obremenitvijo. Več informacij in pravne podlage lahko najdete tukaj.

KAKO LAHKO POMAGAMO PRI eTutee

V kolikor bi vaš otrok potreboval občasno/konstantno pomoč pri enem ali večih predmetih nas lahko kontaktirate na tel. 064 20 90 60 oz. nam napišete tukaj ali preko emaila: termini (afna) etut.ee